Menu
NOLITJVad är NolitjKunskapLärandeUndervisningGuiderNolitj LäromedelsportalOm ossKontakt

Undervisning

Undervisning - platsen där kunskap och lärande både möts och skapasI undervisning äger ett möte rum mellan ett specifikt kunskapsinnehåll, styrdokument, elever och läraren och dennes metoder och kompetens. Huruvida detta möte avseende elevers lärande blir framgångsrikt eller ej beror på många faktorer. Undervisning är en komplex verksamhet. På Nolitj kan du som lärare ta del av så kallade kognitionsvetenskapliga strategier. De är ett verktyg som kan leda till bättre lärande hos eleven och mindre arbetsbörda för dig som lärare. Följande konsekvenser kan ett genomtänkt kursupplägg utifrån strategierna ha på undervisningen:

●      Bidrar till en kunskapsprogression så att kunskapen bildar en helhet mot slutet. Förutsättningen för att få spridnings- och sammanflätningsstrategierna framgångsrika är att du som lärare vet vad eleverna ska kunna när ett ämne eller en kurs är slut. Först när ett genomtänkt kunskapsurval ägt rum och ämnets stora idéer synliggjorts kan en kunskapsprogression bli möjlig.

●     Som lärare behöver du inte samla elevernas resultat under vägen.Eftersom spridnings-och framlockningsstrategierna förutsätter att den utvalda kunskapen repeteras under en termin eller läsår är det först när ett betyg ska sättas som kunskapen prövas gentemot betygskriterierna. Fram till dess behöver du som lärare inte samla in betygsrelaterat underlag.

Möjlighet att variera presentationsformer utan att behöva tänka på betygsättning. Eftersom vi har ett betygsystem som innebär att betyget ska spegla vad eleverna kan mot slutet av en termin, kurs eller ett ämne, behöver uppgifter som läraren utformar aldrig betygsättas. Det innebär att presentationsformerna kan varieras medan det alltid är samma teori som används på skiftande empiri. Att använda kunskaper i varierande former skapar inte bara motivation utan befäster den konceptuella kunskapen i minnet (retention) och tränar elevens kreativitet.

●     Mindre stoffträngsel för eleverna. Kunskapsurvalet utgörs främst av ett ämnes konceptuella kunskaper (gäller so- och no-inriktade ämnen) som kan summeras i tre eller fyra stora idéer (ämnesområden). Det innebär att mycket av den empiriska kunskapen som eleverna möter i undervisningen inte behöver läras utantill. Ämnesstoffet begränsas.

●    Eleverna kan inte komma "efter"med en uppgift. Eftersom en undervisningsdesign utifrån de kognitionsvetenskapliga strategierna innebär att ett begränsat kunskapsinnehåll (stora idéer) ständigt repeteras och fördjupas under ett helt läsår är lärandet i centrum. Det innebär att uppgifterna i sig aldrig är målet utan kunskapen som eleven ska ha införlivat i slutet av en kurs. Därav följer att en elev inte kan komma efter med en uppgift. Omprov är också ett fenomen som i stort sett upphör. Däremot kan naturligtvis kunskapsutvecklingen halta eller utebli hos eleven om denna har hög frånvaro eller har andra hinder för att tillgodogöra sig undervisningen.

Femton undervisningsprinciper
Framgångsrik undervisning beror på många fler faktorer än att etablera kognitionsvetenskapliga strategier i undervisningen och att använda ett genomtänkt läromedel. Vi på Nolitj har listat femton undervisningsprinciper som man som lärare kan beakta för att undervisningen ska bli en medveten och framgångsrik aktivitet. Naturligtvis finns det fler faktorer som påverkar såväl undervisningen som elevers lärande, men dessa femton principer utgör i alla fall ett slags ramverk. De finns utförligt presenterad i kapitel tre i den digitala boken Kunskap, lärande och undervisning.